Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@bierproeven.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
Bierproeven.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Hoe lang we gegevens bewaren
Bierproeven.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen met anderen
Bierproeven.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Bierproeven.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bierproeven.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Bierproeven.nl zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging
Bierproeven.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bierproeven.nl.


Bierproeven.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Bierproeven.nl (Kamer van Koophandel: 53296613), hierna te noemen Bierproeven.nl, verleent u
hierbij toegang tot https://bierproeven.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten,
afbeeldingen en andere materialen. Bierproeven.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk
moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling
te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet
aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding
van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Bierproeven.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van Bierproeven.nu. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud
van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor
op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bierproeven.nl
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bierproeven.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Bierproeven.nu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven
is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen